Wednesday, 31 December 2014

The state of the major stars in the various palaces

Translated from here.


Ming

大吉 very lucky/auspicious: Zi Wei, Tian Ji, Tai Yang, Tian Tong, Tian Fu, Tai Yin, Tian Xiang, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Wu Qu, Qi Sha

average: Lian Zhen, Tan Lang, Ju Men, Po Jun

inauspicious: -Siblings

大吉 very lucky/auspicious: Tian Ji, Tian Tong, Tian Fu, Tian Xiang, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tai Yang, Tai Yin

average: Wu Qu

inauspicious: Lian Zhen, Tan Lang, Ju Men, Qi Sha, Po JunSpouse

大吉 very lucky/auspicious: Tai Yang, Tian Tong, Tian Fu, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tian Ji, Tai Yin, Tian Xiang

average: Wu Qu, Ju Men

inauspicious: Lian Zhen, Tan Lang, Qi Sha, Po JunChildren

大吉 very lucky/auspicious: Tai Yang, Tian Tong, Tian Fu, Tai Yin

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tian Ji, Tian Xiang, Tian Liang

average: Wu Qu, Po Jun

inauspicious: Lian Zhen, Tan Lang, Ju Men, Qi ShaWealth

大吉 very lucky/auspicious: Zi Wei, Tai Yang, Wu Qu, Tian Fu, Tai Yin

小吉 lucky/favourable: Tian Ji, Tian Tong, Lian Zhen, Ju Men, Tian Xiang, Tian Liang, Qi Sha, Po Jun

average: Tan Lang

inauspicious: -Health

大吉 very lucky/auspicious: Tian Tong, Tian Fu, Tian Xiang, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tai Yang, Tai Yin

average: Tian Ji, Wu Qu

inauspicious: Lian Zhen, Tan Lang, Ju Men, Qi Sha, Po JunTravel

大吉 very lucky/auspicious: Zi Wei, Tai Yang, Wu Qu, Lian Zhen, Tian Fu, Tai Yin, Tian Xiang, Tian Liang, Po Jun

小吉 lucky/favourable: Tian Ji, Tian Tong

average: Tan Lang, Ju Men, Qi Sha

inauspicious: -Friends/Servants

大吉 very lucky/auspicious: Tai Yang, Tian Fu, Tai Yin, Tian Xiang, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Wu Qu, Tian Tong, Lian Zhen

average: Tian Ji, Tan Lang, Po Jun

inauspicious: Ju Men, Qi ShaCareer

大吉 very lucky/auspicious: Zi Wei, Tai Yang, Lian Zhen, Tian Xiang

小吉 lucky/favourable: Tian Ji, Wu Qu, Tian Tong, Tian Fu, Tai Yin, Tan Lang, Ju Men, Tian Liang, Qi Sha, Po Jun

average: -

inauspicious: -Property

大吉 very lucky/auspicious: Wu Qu, Tian Fu, Tai Yin

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tai Yang, Tian Tong, Tian Xiang, Tian Liang, Qi Sha

average: Tian Ji, Lian Zhen, Ju Men, Po Jun

inauspicious: Tan LangHappiness and Virtue

大吉 very lucky/auspicious: Tian Tong, Tian Fu, Tai Yin, Tian Xiang, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tai Yang

average: Tian Ji, Wu Qu, Lian Zhen, Qi Sha

inauspicious: Tan Lang, Ju Men, Po JunParents

大吉 very lucky/auspicious: Tai Yang, Tian Fu, Tai Yin, Tian Xiang, Tian Liang

小吉 lucky/favourable: Zi Wei, Tian Ji, Tian Tong

average: Wu Qu

inauspicious: Lian Zhen, Tan Lang, Ju Men, Qi Sha, Po Jun

No comments: